คณะทำงาน

คณะทำงาน

แผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ

 • ดร. ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์

  ผู้จัดการแผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ

 • ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์

  นักวิจัยอาวุโส

 • ดร. ภญ. ธนพันธ์ สุขสอาด

  นักวิจัย

 • น.ส.จรินพร คงศรีจันทร์

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและจัดการสำนักงาน

 • นายวิชชุกร สุริยะสงศ์ไพศาล

  ผู้ช่วยนักวิจัย

 • น.ส.สุกฤตา พุ่มดวง

  ประสานงานโครงการ / เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร

 • น.ส.มาริษา นามบรรดา

  นักเครือข่ายสัมพันธ์

 • ภญ. วรรณสุดา งามอรุณ

  ผู้ช่วยนักวิจัย (พนักงานปฏิบัติงานบางเวลา)

ติดต่อสำนักงาน