คณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการ

แผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ

 • ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกิจ

 • นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์

 • ผู้แทนสำนักงานกองทุนนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

 • ดร. ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์

 • ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

 • ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกิจ

 • นายเกษม นครเขตต์

 • เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

 • นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ

 • ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 • ผู้แทนสำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย

 • ผู้แทนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ติดต่อสำนักงาน