ความเป็นมา

ความเป็นมา

แผนงานเครือข่าวควบคุมโรคไม่ติดต่อเป็นแผนงานที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2554 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและองค์การอนามัยโลกเพื่อให้แผนงานฯ เป็น “สารหล่อลื่น” ในการดำเนินร่วมกันของเครือข่ายและหน่วยงานต่างๆ ด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ

แผนงานเครือข่ายฯ ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรสำคัญ ทั้งสี่จากองค์กรได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข องค์การอนามัยโลก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและสำนังานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

วัตถุประสงค์

  • ส่งเสริมให้เกิดการประสานความร่วมมือกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ ที่ทำงานเรื่องการควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อ
  • ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งในด้านนโยบายแผนงานและมาตรการที่จะป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
  • ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งด้านระบบการติดตามประเมินผลของนโยบายและมาตรการที่ใช้เพื่อควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อ
  • ส่งเสริมให้ประชาชนมีวิถีชีวิตเพื่อสุขภาพและหามาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมปัจจัยเสียงที่สำคัญของโรคไม่ติดต่อ
  • สนับสนุนการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมปัจจัยเสี่ยงและควบคุมโรคไม่ติดต่อ

สัญลักษณ์องค์กร

ติดต่อสำนักงาน