บทบาทการดำเนินงาน

บทบาทหน้าที่การดำเนินงาน

 • งานที่มีความจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคไม่ติดต่อ 4 โรคหลักและยังไม่มีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการ
 • เป็นผู้ประสานเครือข่ายให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องในการสร้างมาตรการ ทำโครงการหรืองานวิจัยที่ต้องการการสนับสนุน
 • ให้ความสนับสนุนทรัพยากรด้านต่างๆ เช่น ข้อมูล องค์ความรู้ เงินทุนและผู้วิจัยกับองค์กรที่เกี่ยวข้องและต้องการการสนับสนุน
 • ร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้องจัดการประชุมเพื่อคัดเลือกหัวข้องานวิจัยหรือโครงการที่น่าสนใจและยังไม่เคยมีการทำมาก่อน เพื่อที่จะดำเนินการให้เกิดขึ้นจริง
 • ร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อผลักดันให้เกิดนโยบายเกี่ยวกับการควบคุมโรคไม่ติดต่อ

การดำเนินงาน

องค์ความรู้

 1. สำรวจองค์ความรู้ที่เเต่ละเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมีอยู่ นำมารวบรวมและระบุสถานะของแต่ละโครงการที่เครือข่ายกำลังดำเนินการเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการทำงานและเป็นประโยชน์ต่อการแบ่งปันข้อมูลร่วมกัน
 2. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อสำรวจความคิดเห็นและคัดเลือกหัวข้องานวิจัยหรือโครงการที่น่าสนใจเพื่อดำเนินการต่อไป

มาตรการ

 1. ช่วยผลักดันมาตรการต่างๆ ให้เกิดการเคลื่อนไหวไปข้างหน้า
 2. รวมรวมมาตรการต่างๆ ที่กำลังดำเนินการของแต่ละเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบถึงความคืบหน้าในการดำเนินมาตรการและค้นหามาตรการใหม่ที่ยังไม่มีผู้ดำเนินการ
 3. เป็นสื่อกลางในการประสานงานเพื่อไม่ให้เกดการทับซ้อนของการส่งเสริมมาตรการ ซึ่งอาจทำให้เกดภาระและความสับสนในระดับผู้ปฏิบัติงานได้

นโยบาย

 1. ผลักดันให้เกิดนโยบายในทุกระดับ ไม่ใช่เฉพาะในระดับชาติเท่านั้นแต่รวมถึงระดับท้องถิ่นต่างๆ ด้วย
 2. จัดเวทีสาธารณะเพื่อให้องค์กกรที่เกี่ยข้องสามารถปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในหัวข้อที่จะเป็นนโยบายต่างๆ
 3. ทำการทบทวนวรรณกรรมในส่วนของนโยบายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
ติดต่อสำนักงาน