วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

  • วิสัยทัศน์ = ประชาชนมีศักยภาพในากรจัดการปัจจัยเสี่ยงและสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อโรค วิถีชีวิต ด้ายการรวมพลังขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วนอย่างบูรณาการ สมดุล ยั่งยืนและเป็นสุข บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  • พันธกิจ = สร้างชุมชน ท้องถิ่น สังคมที่ตระหนัก ลดปัจจัยเสี่ยง เสริมปัจจัยเอื้อและมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติการค้นหา เฝ้าระหวัง ป้องกันควบคุม จัดการปัญหาและพัฒนาของทุกภาพส่วนอย่างเป็นระบบ องค์รวมครอบคลุม มีประสิทธิภาพ

  • เป้าประสงค์สูงสุด = ประชาชน ชุมชน สังคมและประเทศ มีภูมิคุ้มกันและศักยภาพในการสกัดกั้นภัยคุกคามสุขภาพจากโรควิถีชีวิตที่สำคัญได้

แผนยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การสร้างองค์ความรู้

การสร้างองค์ความรู้ / Knowledge generation : การวิจัยภายใต้ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นที่การวิจัยในประเด็นหรือขอบเขตของการวิจัยที่ยังขาดอยู่และยังรวมการวิจัยที่เพื่อส่งเสริมการทำงานของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ทังนี้บทบาทในการวิจัยสามารถแย่งออกเป็นสองด้านใหญ่ๆ ได้ดังนี้ 1. การวิจัยโดยบุคลากรภายในสำนักวิจัยนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ/แผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อหรืองานวิจัยที่บุคลากรภายในหน่วยงานข้างต้นดำเนินการร่วมกับนักวิจัยภายนอก 2. เป็นผู้สนับสนุนการวิจัย โดยส่งเสริมให้ผู้ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านโรคไม่ติดต่อและโน้มน้าวให้นักวิชาการจัดทำงานวิจัยด้านโรคไม่ติดต่อ

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การถ่ายทอดองค์ความรู้

การถ่ายทอดองค์ความรู้ / Knowledge Translation : ส่งเสริมหรือทำให้ผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนได้ส่วนเสียรู้จักกับเอกสารงานวิจัย โดยยึดหลักแนวคิด “ชนิดของข้อมูลตรงกับคน เหมาะสมกับเวลา” นอกจากนี้ การให้ข้อมูลยังถือเป็นการสร้างศักยภาพให้แก่บุคคลซึ่งเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผ่านการขับเคลื่อนสังคมและผลักดันนโยบาย

การสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผ่านการขับเคลื่อนสังคมและผลักดันนโยบาย / Strengthening network through social mobilization and policy advocacy : ส่งเสริมการดำเนินงานร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อมีการดำเนินงานแบบรอบด้าน

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การเสริมสร้างศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

การเสริมสร้างศักยภาพอย่างต่อเนื่อง / Collectiove capacity building : เน้นการเสริมสร้างศักยภาพอย่างต่อเนื่องในระดับบุคคล องค์กร และเครือข่าย โดยการเสริมสร้างศักยภาพดังกล่าวยังรวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพผ่านการอบรมการสร้างองค์ความรู้และการทำงานแบบเครือข่ายเพื่อให้การดำเนินงานวิจัยแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การบริหารจัดการภายใน

การบริหารจัดการภายใน / Intenal Management : บุคลากรที่มีความสามารถคือกำลังสำคัญที่ทำให้การดำเนินงานของแผนงานฯ เป็นไปได้อย่างราบรื่น การดำเนินของแผนงานฯ ณ ปัจจุบันประกอบจากบุคลกรสองส่วนคือ บุคลากรหลัก (Core Staff) และบุคลากรสนับสนุน (Supportive Staff)
ติดต่อสำนักงาน