June 3, 2019

Who Is Who ……? in NCDs

June 2, 2019

รายงานสถานการณ์โรค NCDs: มุ่งหน้าสู่เป้าหมายระดับโลก (kick off to the goals)

April 25, 2016

พิธีลงนามความร่วมมือสมาพันธ์เครือข่าย NCDs แห่งประเทศไทย

ภาพบรรยากาศ พิธีเปิด แถลงข่าวและพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU)ของ Thai NCD Alliance ว่าด้วย ความร่วมมือในการขับเคลื่อนป้องกันและควบคุมโรค NCDs กับ Thai NCD Alliance (ผู้ลงนาม MOU: ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, ผู้แทน WHO, ประธาน Thai NCD Alliance, ผู้แทนสมาคมหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานภาคประชาสังคม) เมื่อวันที่ […]
ติดต่อสำนักงาน